top of page

K823

대지위치 : 부산광역시 동래구 명륜동

대지면적 : 226.89㎡

용도 : 근린생활시설 + 단독주택

건축면적 : 121.82㎡

연면적 : 498.13㎡

건폐율 : 53.69%

용적률 : 219.55%

규모 : 지상 5층

주차대수 : 4대

조경면적 : 14.92㎡

외장재 : 라임스톤(소사레토), 로이삼중유리

내장재 : 실크벽지, 폴리싱타일, LINNO

​시공 : 골드종합건설(주)

사진 : 이영민 

bottom of page