top of page

박공박공

대지위치 : 경남 양산시 물금읍 가촌리

대지면적 : 205.60㎡

용도 : 근린생활시설 + 다가구주택

건축면적 : 123.20㎡

연면적 : 332.47㎡

건폐율 : 59.92%

용적률 : 161.71%

규모 : 지상 3층 + 다락

주차대수 : 3대

조경면적 : 12.37㎡

외장재 : STO, 로이복층유리, 알루징크

내장재 : 실크벽지, 원목마루

​시공 : 골드종합건설(주)

사진 : 이영민 

bottom of page