top of page

853. HOUSE

앵커 1

대지위치 : 울산광역시 울주군 서생면 신암리

대지면적 : 398.00㎡

용도 : 단독주택

건축면적 : 77.79㎡

연면적 : 131.41㎡

건폐율 : 19.55%

용적률 : 33.02%

규모 : 지상2층 + 다락

주차대수 : 1대

조경면적 : -

외장재 : BAROCO, 방킬라이, 로이복층유리  

사진 : 이영민 

bottom of page